domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Návrh novely zákona o Slovenskej informačnej službe

Návrhy Vladimíra Palka :: 29.9.2006
> tlač
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IV. volebné obdobie

(Návrh)

ZÁKON

z ........... 2006,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. 72/1995 Z.z., zákona č. 73/1998 Z.z., zákona č. 256/1999 Z.z., zákona č. 328/2002 Z.z., zákona č. 166/2003 Z.z. a zákona č. 178/2004 Z.z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „organizovanej trestnej činnosti a“.

2. V § § 2 ods. 5 prvá veta sa za slovom „prokuratúry“ nahrádza čiarka bodkou a slová „a to najmä o páchaní organizovanej trestnej činnosti.“ sa vypúšťajú.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Vzhľadom na zmenu medzinárodnej bezpečnostnej situácie po teroristických útokoch v USA i v Európe sa zaraďuje medzi priority bezpečnostných zložiek boj proti terorizmu. Nezastupiteľnú úlohu v tomto boji majú spravodajské služby, ktoré získavajú informácie zo zahraničných i domácich zdrojov o možných teroristických hrozbách. Slovenská republika musí tiež reagovať na zmenu priorít v spravodajskej komunite zmenou alokácie personálnych, technických i finančných prostriedkov, ktoré každoročne vynakladá na predchádzanie a elimináciu teroristických rizík.

Cieľom novely zákona je odbremenenie Slovenskej informačnej služby od povinností súvisiacich so získavaním, sústreďovaním a vyhodnocovaním informácií o úplne všetkých formách organizovanej trestnej činnosti. Počas existencie uvedeného zákonného ustanovenia neboli zaznamenané a následne potvrdené závažné informácie takéhoto charakteru, ktoré by neboli známe v nejakej forme i Policajnému zboru. Informačné výstupy Slovenskej informačnej služby pre zákonných príjemcov skôr obsahovali spravodajské informácie o formách kriminality, ktorá je rozpracovávaná a následne úspešne realizovaná Policajným zborom. Na riešenie problematiky organizovaného zločinu bude použitá kapacita Policajného zboru, čo umožní Slovenskej informačnej službe sústrediť viac svojich kapacít na boj proti narastajúcej hrozbe terorizmu. Slovenská informačná služba sa bude venovať v oblasti organizovaného zločinu iba jeho najzávažnejším formám, napr. podľa §2 ods. 1 písm. b) a e) tohto zákona.

Návrh novely zákona o Slovenskej informačnej službe umožní efektívnejšie a s väčším personálnym, finančným a technickým nasadením rozpracovávať rizikové komunity, prenikať do ich vnútornej organizácie a získané informácie postupovať orgánom činným v trestnom konaní i zahraničným partnerom. Zároveň sa touto novelou vytvárajú predpoklady na skvalitnenie analytických i jazykových kapacít príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ktoré sú nevyhnutným predpokladom úspešného pôsobenia spravodajskej služby.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu: a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev b) nie je upravená v práve Európskej únie c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani v judikatúre Súdu prvého stupňa

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: irelevantné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: irelevantné

6. Gestor: irelevantné

II. OSOBITNÁ ČASŤ

Čl. I

K bodu 1: Z úloh Slovenskej informačnej služby sa vypúšťa získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o organizovanej trestnej činnosti.

K bodu 2: Vzhľadom na vypustenie úlohy získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie o organizovanej trestnej činnosti sa vypúšťa prioritne zadefinovaná povinnosť poskytovať tieto informácie prokuratúre a Policajnému zboru. Na poskytnutie informácií o tejto trestnej činnosti bude postačovať všeobecná dikcia prvej vety odseku 5.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť 1. februára 2007.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk