domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Návrh novely zákona o ochrane utajovaných skutočností

Návrhy Vladimíra Palka :: 29.9.2006
> tlač
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IV. volebné obdobie

(Návrh)

ZÁKON

z ......... 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 638/2005 Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a plní alebo bude plniť úlohy kriminálneho spravodajstva“.

2. V § 75 ods. 1 písm. a) sa na konci dopĺňajú slová „ods. 1 až 3“

3. V § 76 sa v ods. 1 vkladá nové písmeno a), ktoré znie: „a) vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb vo svojej pôsobnosti podľa § 18 ods. 4,“.

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

4. V § 76 ods. 2 písm. a) sa na konci dopĺňajú slová „a údaje z evidencií a materiálov vzniknutých z činnosti bezpečnostných orgánov a vojenských orgánov alebo takéto údaje vyžadovať“.

5. § 76 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) uchovávať vo svojich evidenciách údaje získané pri plnení úloh podľa tohto zákona.“.

6. § 76 ods. 3 znie: „(3) Policajný zbor pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva33) je pri vykonávaní bezpečnostných previerok ak ide o osoby podľa § 18 ods. 4, ktoré plnia alebo budú plniť úlohy kriminálneho spravodajstva, oprávnený používať informačno-technické prostriedky. Policajný zbor je pri vykonávaní bezpečnostných previerok podľa § 18 ods. 4 oprávnený použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti a je oprávnený viesť bezpečnostné spisy svojich príslušníkov a svojich zamestnancov.“.

7. Za § 84 sa vkladá nový § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 84a Prechodné ustanovenie k zmenám účinným od 1. februára 2007.

Bezpečnostná previerka navrhovanej osoby začatá podľa predpisov účinných 31. januára 2007 sa dokončí podľa tohto zákona."

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Všeobecná časť

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je rozšíriť pôsobnosť Policajného zboru pri výkone bezpečnostných previerok okrem osôb, ktoré plnia alebo budú plniť úlohy kriminálneho spravodajstva na všetkých príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov, alebo uchádzačov o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru. Ide o zmenu, ktorá zabezpečí Policajnému zboru rovnaké postavenie, ako má pri výkone bezpečnostných previerok svojich príslušníkov a iných osôb v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu či služobnom pomere, vrátane uchádzačov, Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo. Zároveň sa vytvorí priestor, aby Slovenská informačná služba svoje personálne, finančné a technické kapacity, ktoré boli doteraz určené na výkon súvisiaci s bezpečnostnými previerkami, prioritne presmerovala na získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií súvisiacich s terorizmom ako aktuálnou hrozbou dnešnej doby.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu: a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev b) nie je upravená v práve Európskej únie c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani v judikatúre Súdu prvého stupňa

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: irelevantné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: irelevantné

6. Gestor: irelevantné

II. Osobitná časť

K čl. I:

K bodu 1: V súčastnosti je Policajný zbor oprávnený vykonávať bezpečnostné previerky len vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru alebo jeho zamestnancom, alebo uchádzačom o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru ak plní alebo bude plniť úlohy kriminálneho spravodajstva. Navrhovaným vypustením predmetného textu sa rozšíri pôsobnosť Policajného zboru vo veciach výkonu bezpečnostných previerok k vyššie uvedeným osobám bez ohľadu na to, v ktorej zložke Policajného zboru budú pôsobiť, resp. pôsobia.

K bodu 2: Ide o upresnenie, ktoré vecne, obsahovo nemení rozsah dnes platného ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a).

K bodu 3: Vzhľadom na rozšírenie oprávnenia Policajného zboru, navrhované v bode 1, navrhujeme doplniť ustanovenie § 76 ods. 1 obdobne, ako je ustanovené v § 75 ods. 1 písm. a) vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu.

K bodom 4 a 5: Navrhované doplnenie § 76 ods. 2 kopíruje dnes platné oprávnenia Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Vzhľadom na navrhované zrovnoprávnenie a zjednotenie oprávnení Policajného zboru s týmito orgánmi, navrhujeme doplniť tieto kompetencie aj pre Policajný zbor.

K bodu 6: Podľa platného právneho stavu bol Policajný zbor oprávnený používať informačno-technické prostriedky pri vykonávaní bezpečnostných previerok. Vzhľadom na rozšírenie osobnej pôsobnosti Policajného zboru pri vykonávaní bezpečnostných previerok (§ 18 ods. 4) navrhujeme, aby bol Policajný zbor aj naďalej oprávnený používať informačno-technické prostriedky len pri bezpečnostných previerkach osôb, ktoré plnia, alebo majú plniť úlohy kriminálneho spravodajstva.

K bodu 7: Prechodným ustanovením sa navrhuje upraviť právny režim bezpečnostných previerok, ktoré začali pred účinnosťou navrhovanej novely. Navrhujeme, aby sa dokončili podľa tohto zákona, teda so zohľadnením zmien v tejto novele navrhnutých. V praxi pôjde teda najmä o dokončenie bezpečnostných previerok príslušníkov Policajného zboru alebo jeho zamestnancov, alebo uchádzačov o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu vrátane služobného pomeru, ktorí neplnia alebo nebudú plniť úlohy kriminálneho spravodajstva.

K čl. II:

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. februára 2007.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk