domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii

Návrhy Vladimíra Palka :: 18.8.2006
> tlač
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IV. volebné obdobie

(Návrh)

ZÁKON

z ........... 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/2000 Z. z. o o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z.z., zákona č. 206/2002 Z.z., zákona č. 289/2005 Z.z., zákona č. 95/2006 Z.z. a zákona č. 121/2006 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 19 ods. 2 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) propagovať osobu, ktorá je vzhľadom na jej spôsob života, správanie alebo konanie odôvodnene považovaná alebo sa sama identifikuje ako osoba z kriminálneho prostredia alebo spojená s kriminálnym prostredím, najmä s prostredím organizovaného zločinu.“

2. V § 54 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „úmyselne a“ a slová „a) alebo c)“ sa nahrádzajú slovami „a), c) alebo g)“.

3. V § 67 sa za ods. 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„10) Pri ukladaní pokuty za porušenie povinnosti, za ktorú vysielateľovi televíznej programovej služby alebo vysielateľovi rozhlasovej programovej služby rada už raz v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch pokutu právoplatne uložila, sa dolná hranica rozsahu pokuty zvyšuje na dvojnásobok sumy určenej v odsekoch 1 až 9.

11) Pri ukladaní pokuty za opakované porušenie povinnosti, za ktorú už boli v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch vysielateľovi televíznej programovej služby alebo vysielateľovi rozhlasovej programovej služby radou právoplatne uložené aspoň dve pokuty, sa dolná hranica rozsahu pokuty zvyšuje na sumu, ktorá je násobkom dolnej hranice rozsahu pokuty určenej v odsekoch 1 až 9 a počtu pokút právoplatne uložených radou vysielateľovi televíznej programovej služby alebo vysielateľovi rozhlasovej programovej služby za porušenie tejto povinnosti v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch, najviac však do sumy ustanovenej ako horná hranica pokuty podľa odsekov 1 až 9.“

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 12 a 13.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Všeobecná časť

Cieľom návrhu novely zákona je sťažiť predstaviteľom organizovaného zločinu a osobám z kriminálneho prostredia získavať priestor v elektronických médiách a tým sa usilovať dosiahnuť spoločenskú akceptáciu t.j. „vyjsť z podsvetia“.

Návrh novely zákona rozširuje viaceré zákazy stanovené v zákone pre vysielateľov televíznej programovej služby a vysielateľov rozhlasovej programovej služby o zákaz propagovať v programovej službe alebo jej zložke osoby, ktoré vzhľadom na svoje správanie a spôsob života sú odôvodnene považované, alebo sa samé identifikujú, ako osoby z kriminálneho prostredia alebo s týmto prostredím spojené. Ide najmä o osoby z prostredia organizovaného zločinu.

Návrh je reakciou na už viackrát odvysielané informácie a relácie, kde sú takéto osoby vykresľované ako v podstate „normálni sympatickí občania“. V poslednom čase to bola 2. augusta 2006 v rámci vysielania relácie TV Markíza „Reflex“ o 19,25 hodine reportáž s názvom „Mafián“.

Pre predstaviteľov organizovaného zločinu ide o typickú snahu zaradiť sa do spoločnosti ako bežní ľudia a šikovní podnikatelia. Televízia a aj rozhlas sú silné nástroje a je neakceptovateľné, aby sa vysielatelia na takejto propagácii podieľali. Na rozdiel od tlačených médií, elektronické médiá môžu podliehať takýmto obmedzeniam, pretože počet licencií je obmedzený a štát má tak, ako to urobil pri formulovaní zákazov v už platnom zákone, právo stanoviť mantinely a podmienky vysielania aj pre tieto prípady. Štát má legitímny záujem na tom, aby vysielateľ zo zákona alebo na základe licencie zabezpečil objektívne informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie vlastného názoru. Preto je neprípustné a pre spoločnosť nebezpečné, ak sú v prípade týchto osôb vysielateľom zamlčované, zľahčované a prekrúcané všeobecne známe skutočností, čím sa manipuluje verejnou mienkou v prospech týchto osôb.

Jasné odmietanie predstaviteľov podsvetia a ich vyčleňovanie ako spoločensky neakceptovateľných osôb je jeden z kľúčových krokov v boji s mafiou a organizovaným zločinom. Vysielateľovi televíznej programovej služby a vysielateľov rozhlasovej programovej služby bude za takúto propagáciu hroziť pokuta od 100 000 do 5 000 000 Sk (televízia) resp. od 15 000 do 1 500 000 (rozhlas). Ide o výšku pokuty platnej za porušenie obdobných povinností vysielateľov uvedených v § 19 (§ 67 ods. 4 písm. e).

Novelou sa zároveň navrhuje rozšírenie a sprísnenie ustanovenia o odňatí licencie Radou. Ako dôvod na odňatie licencie sa okrem závažného a opakovaného porušenia zákazu v § 19 ods. 2 bod a) - propagácia násilia a otvorenou alebo skrytou formou podnecovanie nenávisti, znevažovanie alebo hanobenie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a c) – propagácia vojny alebo opisovanie krutého alebo inak neľudského konania spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, navrhuje pridať nové písm. g) – t.j. „ propagácia osôb z kriminálneho prostredia“.

Navrhuje sa tiež vypustiť v týchto prípadoch z konania o odňatí licencie úmysel. Pri opakovaných porušeniach zákona, ktoré sú zároveň kvalifikované ako závažné, je opodstatnené odňatie licencie aj bez preukázaného úmyslu opakovane porušovať zákon.

Návrh napokon sprísňuje sankcionovanie vysielateľov pokutami. Navrhuje sa, aby sa pri každom opakovanom porušení povinnosti zvýšila dolná hranica rozsahu pokuty v závislosti od počtu právoplatne uložených pokút Radou za porušenie danej povinnosti za posledných 12 mesiacov. Ide o model, ktorý reaguje na neustále porušovanie rovnakých povinností vysielateľmi, v niektorých prípadoch bez snahy o nápravu. Rozsah pokuty, v rámci ktorého môže Rada vysielateľa sankcionovať sa tak bude každým právoplatným uložením pokuty zužovať smerom k hornej hranici. Na základnú sadzbu sa bude dolná hranica pokuty vracať vždy po 12 mesiacoch, aby Rada mohla nižšou pokutou sankcionovať porušenie, ktoré je menej závažné alebo už ojedinelé.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať dopad v zvýšení výdavkov na verejné rozpočty. Návrh neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

3. Problematika návrhu právneho predpisu: a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev b) nie je upravená v práve Európskej únie c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani v judikatúre Súdu prvého stupňa

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: irelevantné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: irelevantné

6. Gestor: irelevantné

II. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Ide o doplnenie ďalšej povinnosti vysielateľov, kladenej na obsah programovej služby. Predmetná povinnosť patrí svojim obsahom medzi ustanovenia slúžiace na ochranu ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, obdobne ako napr. zákaz propagovania násilia či vojny. Ak zákon v platnom znení zakazuje aj propagáciu alkoholizmu a fajčenia, ako spoločensky škodlivých fenoménov, zastávajú navrhovatelia názor, že je viac ako žiaduce rozšíriť predmetné zákazy aj na propagáciu či ospravedlňovanie osôb, ktoré sú vzhľadom na ich spôsob života, správania alebo konania odôvodnene považované, alebo samými sebou identifikované, ako osoby z kriminálneho prostredia (najmä organizovaného zločinu) alebo s týmto prostredím spojené.

K bodom 2 a 3

V súvislosti s doplnením § 19 ods. 2 písm. g) sa navrhuje doplniť aj sankciu za jeho opakované porušenie, ktorou bude odobratie licencie. Zároveň sa navrhuje vypustiť podmienku úmyselne opakovaného a závažného porušenia a ponechať len podmienku opakovaného a závažného porušenia. Podľa názoru navrhovateľov nie je potrebné preukazovať úmysel pri porušení danej povinnosti.

K bodu 4

Účelom navrhovaného ustanovenia je tvrdšie postihovať opakované porušenie povinností podľa tohto zákona, za ktoré je možné uložiť podľa platného stavu pokutu. Navrhuje sa, obdobne ako v prípade iných zákonov, postihovať recidívu, resp. opakované porušenie povinnosti tvrdšie a zvýšiť v týchto prípadoch dolnú hranicu sumy, v ktorej môže byť pokuta uložená.

K čl. II

Navrhuje sa účinnosť 1. novembra 2006.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk