domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Návrh novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách

Návrhy Vladimíra Palka :: 18.8.2006
> tlač
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IV. volebné obdobie

(Návrh)

ZÁKON z ......... 2006,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001, zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 69/2005 Z.z., zákona č. 91/2005 Z.z. a zákona č. 93/2005 Z.z. sa dopĺňa takto:

1. V § 21 ods. 4 písm. b) sa na konci dopĺňa čiarka a slová „pokiaľ otáčanie nedovoľuje dopravné značenie,“

2. V § 56 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Osoba mladšia ako 15 rokov je povinná počas jazdy používať riadne upevnenú ochrannú prilbu na hlave.“.

3. V § 66 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie: „i) vodič prekročí rýchlosť jazdy vozidla povolenú podľa § 15 alebo ustanovenú dopravnou značkou, a to v obci o viac ako 30 km.h-1 a na ostatných cestách o viac ako 50 km.h-1.“.

4. V § 66 ods. 4 sa slová „písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e) a g)“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Všeobecná časť

Cieľom návrhu je pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky.

Rozširuje sa okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu o prekročenie rýchlosti jazdy. Ide o také porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré má spravidla za následok vznik vážnych dopravných nehôd s tragickými následkami. Preto je potrebné eliminovať takéto porušenia pravidiel cestnej premávky aj prísnejším postihom.

Navrhuje sa tiež doplnenie možnosti povoliť dopravným značením otáčanie v križovatke a jej tesnej blízkosti tam, kde to miestne pomery umožňujú (napr. ak ide o cestu rozdelenú predelovacím pásom, ktorého šírka umožňuje vybudovať otáčací pruh bez obmedzenia plynulosti cestnej premávky). Tento návrh má za cieľ ušetriť investičné náklady na riešenie dopravnej situácie v mestách a najmä znížiť ich dopravnú zaťaženosť.

Zároveň sa navrhuje zaviesť povinné nosenie ochrannej prilby pre deti na bicykli do 15 rokov. Vo vekovej skupine osôb mladších ako 15 rokov je zvýšený počet rôznych úrazov súvisiacich s jazdou na bicykli. Návrh má za cieľ prispieť k ochráne zdravia detí a predchádzať úrazom hlavy, ktoré majú v detskom veku fatálne následky. V prípade použitia ochrannej prilby sa niekoľkonásobne znižuje možnosť vzniku úrazov a prípadnej hospitalizácie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ani na životné prostredie.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu: a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev b) nie je upravená v práve Európskej únie c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani v judikatúre Súdu prvého stupňa

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: irelevantné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: irelevantné

6. Gestor: irelevantné

II. Osobitná časť

Čl. I

K bodu 1:

Oproti súčasnému stavu sa umožňuje výnimka zo zákazu otáčania na riadenej križovatke tam, kde to bude povolovať dopravné značenie.

K bodu 2:

Navrhuje sa povinnosť nosenia prilby pre deti a mládež do 15 rokov.

K bodom 3 a 4:

Navrhuje sa doplniť § 66 ods. 1, ktorý ustanovuje dôvody na zadržanie vodičského preukazu, aj o dôvod, ktorým je prekročenie povolenej rýchlosti o 30 km/h v obci a 50 km/h mimo na iných cestách.

Podľa predbežného štatistického výstupu zaevidoval Policajný zbor Slovenskej republiky v roku 2005 celkom 9339 dopravných nehôd, kde príčinou nehody bola rýchlosť. Pri týchto nehodách zomrelo 214 osôb, 594 osôb utrpelo ťažké zranenia a 2264 osôb utrpelo ľahké zranenia.

Dopravné nehody, spôsobené v dôsledku nedodržania predpísanej rýchlosti tvoria takmer 16% zo všetkých dopravných nehôd evidovaných v roku 2005, pričom počet osôb, ktoré boli usmrtené pri dopravných nehodách z dôvodu nedoržania rýchlosti prekračuje 38% z celkových úmrtí na cestách v roku 2005. Obdobne ťažké zranenia z týchto nehôd predstavujú vyše 30% zo všetkých ťažkých zranení osôb spôsobených pri dopravnej nehode. Veľmi podobné, aj keď trochu nižšie čísla eviduje Policajný zbor Slovenskej republiky za rok 2004. Z tohto dôvodu považujeme za náležité umožniť zadržanie vodičského preukazu vodičom, ktorý výrazným spôsobom prekračujú povolené rýchlosti.

K čl. II:

Účinnosť sa navrhuje ustanoviť od 1. decembra 2006.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk