domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Vystúpenie k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov

Prejavy Vladimíra Palka :: 18.10.2006
> tlač
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

prosím, aby ste túto novelu zákona o Slovenskej informačnej službe chápali v kontexte predchádzajúceho zákona, ktorý som už odôvodňoval (pozn. novela zákona o ochrane utajpvaných skutočností).

Vzhľadom na zmenu medzinárodnej bezpečnostnej situácie po teroristických útokoch v Spojených štátoch amerických i v Európe od roku 2001 sa, pochopiteľne, zaraďuje medzi priority bezpečnostných zložiek v boji proti terorizmu. A pochopiteľne nezastupiteľnú úlohu v tomto boji majú spravodajské služby, ktoré získavajú informácie o možných teroristických hrozbách.

Domnievame sa, že Slovenská republika musí tiež reagovať na zmenu priorít v spravodajskej komunite určitou zmenou alokácie svojich personálnych, technických a finančných prostriedkov, ktoré každoročne vynakladá na predchádzanie a elimináciu teroristických rizík.

Cieľom tejto novely zákona je odbremenenie Slovenskej informačnej služby od povinností súvisiacich so získavaním, sústreďovaním a vyhodnocovaním informácií o všetkých formách organizovanej trestnej činnosti. Táto povinnosť bola daná v Slovenskej informačnej službe v roku 1999, mimochodom bolo to po návrhu, ktorý som predkladal vtedy ja. Počas existencie uvedeného zákonného ustanovenia neboli zaznamenané a následne potvrdené nejaké veľmi závažné informácie takéhoto charakteru, ktoré by neboli známe v nejakej forme i Policajnému zboru.

Informačné výstupy SIS pre zákonných príjemcov skôr obsahovali spravodajské informácie o formách kriminality, ktorá je rozpracovávaná a následne úspešne realizovaná Policajným zborom. Teda na riešenie problematiky všetkých foriem organizovaného zločinu bude použitá, naďalej ako doteraz, kapacita Policajného zboru, čo umožní Slovenskej informačnej službe sústrediť viac svojich kapacít na boj proti narastajúcej hrozbe terorizmu.

Tento návrh neznamená, že SIS sa už vôbec nebude venovať organizovanému zločinu, bude sa venovať, ale iba jeho najzávažnejším formám. Napr. podľa § 2 ods. 1 písm. b) a e) zákona o Slovenskej informačnej službe.

Tento návrh novely zákona o SIS umožní službe efektívnejšie a s väčším personálnym, finančným a technickým nasadením rozpracovávať rizikové komunity, prenikať do ich vnútornej organizácie a získané informácie postupovať orgánom činným v trestnom konaní i zahraničným partnerom.

Zároveň sa touto novelou vytvárajú predpoklady na skvalitnenie analytických jazykových kapacít príslušníkov Slovenskej informačnej služby, ktoré sú nevyhnutným predpokladom úspešného pôsobenia spravodajskej služby.

Vážené dámy, vážení páni,

domnievam sa, že schválenie tohto návrhu zákona, ale aj predchádzajúceho, ktorý som odôvodňoval, bude rozumnou odpoveďou Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky na nárast teroristického nebezpečenstva v posledných rokoch. Preto prosím, aby ste tento návrh aj ten predchádzajúci podporili do druhého čítania.

Ďakujem za pozornosť.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk